Stypendium może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów netto na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczej, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.


1. Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca
do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514,00 zł.

2. Warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Radziechowy-Wieprz.

Wyprawka szkolna 2015/2016

Wnioski o przyznanie wyprawki szkolnej będzie można składać do dnia 11 września 2015r. do dyrektora szkoły do której uczeń uczęszcza.

Wniosek dostępny w sekretariacie szkoły.


Dofinansowanie do zakupu podręczników będzie przysługiwać uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2015/2016 do klas:

  1. III szkoły podstawowej (zwrot kosztów zakupu podręczników nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy określonej w rozporządzeniu, tj. do kwoty 225,00 zł dla uczniów klasy III szkoły podstawowej);
  2. oraz IV technikum,  
  3. a także uczniom słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczającym w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klas I, II i IV, gimnazjów z wyjątkiem klas I, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprężonymi.